Handelsbetingelser

Disse handelsbetingelser er gældende ved enhver aftale mellem Slax Digital ApS og kunden, hvorfor det anbefales, at De som kunde læser betingelserne grundigt igennem. Køb af en service kan ske ved både skriftlig og mundtlig accept. Accept via mail gælder også som en skriftlig accept. Kun ved skriftlig accept fra begge parter, kan forretningsbetingelserne fraviges.

1. Generelt
1.1 Slax Digital ApS er et webbureau, der udarbejder hjemmesider og webshops til deres kunder. Slax Digital ApS tilbyder efterfølgende kunden løbende hosting, support og vedligeholdelse af hjemmesiden.

2. Produktet
2.1 Slax Digital ApS leverer hjemmesider bygget på WordPress CMS og webshops bygget i et af de mest anvendelige shopmoduler, fx WooCommerce, Shopify eller andet. Har kunden særlige ønsker kan hjemmesiden eller webshoppen kodes fra bunden af Slax Digital ApS’ udviklere. Slax Digital ApS opsætter og tilretter plugins og tema så kunden ender med en færdig løsning klar til brug.

2.2 Slax Digital ApS bistår kunden med vejledning omkring det visuelle i produktet, så designet matcher kundens eksisterende grafiske designlinje eller udvikles (som nyt) efter aftale med kunden jf. pkt. 4.1.
Når enighed om visuelt layout er fastlagt laver Slax Digital ApS hjemmesiden færdig, og kunden kan komme med konkrete forslag til ændringer når hjemmesiden / webshoppen er til korrektur, jf. pkt. 4.1.

2.4 Såfremt der skal benyttes 3. parts systemer, eksempelvis plugins udviklet af andre for at kunne levere det ønskede produktet, kan det ikke garanteres, at disse plugins er kompatible med det resterende system samt at det lever 100% op til kundens ønsker. Beskrivelsen af pluginnet fremsendes så kunden har mulighed for at læse om det lever op til kravene. Slax Digital ApS står ikke til ansvar for eksterne plugins. Til tider er eksterne plugins på engelsk, oversættelsen af disse er uden for tilbuddet.

2.5 Hjemmesider og webshops leveret af Slax Digital ApS er funktionelle på gængse og nyere enheder som er to år eller nyere samt seneste version af browsere, som driftes. Internet Explorer må derfor forventes ikke at være understøttet.

2.6 Slax Digital ApS kan ikke garantere en vis hastighed på hjemmesiden. En hjemmesides hastighed afhænger af mange forskellige faktorer heriblandt kundens materiale, ønskede ekstra plugins, hastighed på webhotel mm. Slax Digital ApS vil til enhver tid kunne vejlede kunden i hvordan der opnås en højere hastighed. Dette faktureres særskilt.

2.7 Når Slax Digital ApS har leveret hjemmeside eller webshop til kunden er Slax Digital ikke databehandler for kunden. Kunden er således selv dataansvarlig for hjemmesiden og skal selv sikre, at kunden lever op til reglerne om behandling af persondata, herunder ved at indgå databehandleraftaler med de databehandlere, som kundens hjemmeside består af.

3. Reklamation
3.1 Slax Digital ApS yder 14 dages reklamationsret, hvor kunden har mulighed for at påpege mulige fejl og mangler som ønskes udbedret. Perioden for reklamationsretten påbegyndes fra overdragelse af hjemmesiden jf. pkt. 4.1. Reklamationer indgivet efter fristforløbet faktureres særskilt.

4. Samarbejdet og processen
4.1 Processen for udarbejdelse af hjemmesider og webshops vil foregå som beskrevet her:

Samarbejdet mellem Slax Digital ApS og kunden indledes med en dialog omkring funktionalitet, omfang, antal sider, design, forretning, behov samt eventuelle eksempler. Denne indledende dialog ender ud en kort projektbeskrivelse fra Slax Digital ApS til kunden, hvor kunden bedes udfylde denne med de materialer, som Slax Digital ApS skal bruge for at lave hjemmeside. Dette gælder menupunkter, tekster og billeder.
Når Slax Digital ApS har modtaget projektbeskrivelsen retur fra kunden og modtaget første rate af betalingen påbegyndes arbejdet med hjemmesiden. Hjemmesiden udarbejdes baseret på den udfyldte projektbeskrivelse, og aftalerne fra den indledende dialog.
Inden endelig aflevering sendes hjemmesiden til korrektion ved kunden. Kunden korrigerer sin hjemmeside ved at komme med konkrete kommentarer til rettelser og sende disse til Slax Digital ApS. Der er som udgangspunkt kun én “korrektionsrunde”. Yderligere korrektioner faktureres særskilt efter gældende timepris.
Slax Digital ApS udbedrer herefter hjemmesiden ift. korrektionen og overdrager hjemmesiden til kunden ved at give kunden adgang til siden og sende instruktioner omkring brugen af siden. Slax Digital ApS ligger hjemmesiden online på kundens ønskede webhotel. Såfremt hjemmesiden er overdraget imens den stadig ligger på en test side tilbyder Slax Digital ApS, at hoste den i op til 30 dage uden betaling hvorefter der faktureres for et webhotel.

4.2 Varigheden for et projekt aftales ved samarbejdets opstart og starter fra den dag Slax Digital ApS modtager projektbeskrivelse og materiale retur fra kunden samt at første rate af betaling er gennemført. Et standardprojekt (hvor CMS ikke er kodet fra bunden af Slax Digital Aps’ egne udviklere) er nomineret til at tage maksimum 60 dage. Skyldes en forsinkelse af projektet kundens forhold, og har Slax Digital ApS rykket herfor en gang, er Slax Digital ApS berettiget til at overdrage hjemmesiden og dermed fremsende endelig fakturering efter de 60 dage.

4.3 Såfremt kunden vælger et andet webhotel/host end hos Slax Digital Aps, skal kunden fremsende korrekt login til det valgte sted. Dette indebærer ftp, database samt adgang til kontrolpanel. Ydermere påhviler det kunden at sørge for, at hosten understøtter seneste teknologier og er opdateret således, at den udarbejdede hjemmeside kan uploades og er funktionsdygtig.

4.4 Det er kundens ansvar at levere materialer til hjemmesiden såsom tekst og billeder. Slax Digital ApS gennemgår ikke disse materialer såsom kommentering af tekster, stavekontrol eller komprimering af billeder medmindre der er indgået en aftale herom, og der afregnes særskilt for denne ydelse. Såfremt materialerne ikke modtages vil der blive indsat ”lorem ipsum”-tekst samt ”Kommer snart”-billeder.

4.5 Ved hjemmesidens overdragelse fremsendes en mail med logins til kunden. Se pkt. 4.1, 3.1 og 4.3. Er der ikke modtaget gyldigt login til det webhotel hjemmesiden skal uploades til, vil hjemmesiden blive liggende på Slax Digital ApS’ testside indtil der sendes gyldigt login. Der vil ved efter 30 dage blive igangsat webhotel. Se pkt. 4.1.

4.6 Der er ikke indlagt fysiske møder i processen omkring udarbejdelse af opgaver, hjemmesider eller webshops. Såfremt kunden har et krav omkring at mødes, vil det blive gjort efter gældende timepris med mindre andet er aftalt.

4.7 Diverse opgaver såsom grafik, installering af plugins og andet webarbejde vil også foregå med de 4 faser. Se pkt. 4.1

5. Ophavsret
5.1 Efter overdragelse af hjemmesiden tilfalder den fulde brugsret over hjemmesiden kunden.

5.2 Alle immaterielle rettigheder, ud over dem kunden har leveret, tilfalder Slax Digital Slax Digital ApS må til en hver tid benytte komponenterne i andre sammenhænge.

6. Ansvarsfraskrivelse
6.1 Slax Digital ApS kan ikke pålægges ansvar for det af kunden tilsendte materiale. Det er således kundens eget ansvar at sørge for, at materialet overholder gældende lovgivning om ophavsret, og at kunden er berettiget til at bruge materialet.

6.2. Slax Digital ApS kan ikke drages til ansvar i noget tilfælde for indirekte tab, herunder – men ikke begrænset til – driftstab, følgeskader og/eller avancetab kunden måtte lide som følge af kundens misligholdelse af sine forpligtigelser over for tredjemand samt tab, der kan henføres til mistede eller ændrede data og omsætning.

6.3 Kundens erstatningskrav over for Slax Digital ApS kan under ingen omstændigheder overstige summen af projektets samlede pris eller summen af kundens betalinger for de seneste 6 måneders ydelser i tilfælde ved samarbejdsaftalerne i henhold til den indgåede aftale. Det samme gælder ved brud på persondatasikkerheden eller behandlinger, som kunden har ansvaret for, og som er foretaget af Slax Digital ApS. Retter en registreret et erstatningskrav direkte mod Slax Digital ApS, har Slax Digital ApS desuden ret til at søge regres, således at Slax Digital ApS i intet tilfælde betaler erstatning i videre omfang end angivet.

6.4 Slax Digital ApS kan ikke drages til ansvar, såfremt kundens hjemmeside eller webshop har nedetid som følge af hosting eller fejl og problemer med WordPress eller andre temaer og de tilhørende plugins.

6.5. Såfremt en hjemmeside eller webshop lavet af Slax Digital ApS skal lanceres og erstattes med det eksisterende indhold på et webhotel kan Slax Digital ApS ikke drages til ansvar for fejl eller nedetid. Ydermere kan der opstå nedetid i forbindelse med redeligeringer af domæner eller ændringer i DNS, hvilket Slax Digital ApS ej heller kan stilles til ansvar for.

6.6 Såfremt Slax Digital ApS har fået til opgave at udbedre fejl, lave nye ting eller generelle ændringer på en eksisterende hjemmeside eller webshop kan Slax Digital ApS ikke stilles til ansvar for eventuelle fejl såsom kompatibilitets problemer med plugins eller browsere. Derudover påhviler det kunden at have backup.

6.7 Slax Digital ApS kan ikke drages til ansvar ved faldende placeringer på søgemaskiner såsom Google ved udarbejdelse af en ny hjemmeside eller webshop samt implementeringen/lanceringen heraf hverken før, under eller efter.

6.8 Slax Digital ApS kan ikke drages til ansvar såfremt de er behjælpelige med juridisk vejledning. Vi anbefaler altid at gå til en fagkyndig ved juridiske spørgsmål.

6.9 Slax Digital ApS kan ikke drages til ansvar såfremt hjemmesiden hackes eller der af anden art kommer uautoriserede ind på hjemmesiden.

6.10 Såfremt Slax Digital ApS byder ind på et projekt eller opgave, som det viser sig ikke kan laves forbeholder Slax Digital ApS sig retten til at kunne annullere aftalen, eller den del af opgaven som ikke kan laves, og tilbagebetale det betalte, eller del af det betalte beløb til kunden.

7. Hosting
Hosting gennem Slax Digital er et frivilligt tilkøb. Tilkøbet kan kun foretages, hvis man også køber Slax Digital ApS’ service pakke. Se vilkår herom i pkt. 8. Benytter du dig af hosting tilkøb gælder følgende betingelser:

7.1 Hosting indebærer at Slax Digital ApS, igennem deres leverandør tilbyder kunden et webhotel hvorpå kundens hjemmeside kan være tilgængelig. Når kunden køber webhotel gennem Slax Digital ApS, er Slax Digital ApS databehandler for kunden. Se hertil vores databehandleraftale.

7.2 Der garanteres ikke specifikke oppetider for kundens hjemmeside, og Slax Digital ApS kan ikke holdes ansvarlig for nedetider som skyldes tredjemands forhold. Lider kunden et økonomisk tab kan erstatningskravet mod Slax Digital ApS ikke overstige det i pkt. 6.3. aftalte.

7.3 Slax Digital ApS forbeholder sig retten til, at måtte sætte en kundens webhotel på pause, såfremt det kan påvises, at kunden eller dens hjemmeside udgør en skadevoldende adfærd på serveren, herunder – men ikke begrænset til – udsendelse af spam, højt forbrug af ressourcer eller usikker software som giver uvedkommende adgang. Adgangen vil være på pause, indtil problemet er fejlfundet og løst af kunden.

8. Løbende service og vedligehold
Slax Digital tilbyder en servicepakke. Køber kunden denne gælder følgende vilkår:

8.1 Slax Digital ApS hjælper kunden med vedligehold af hjemmesiden således, at den er opdateret. Derudover omfatter aftalen at kunden kan modtage support ved spørgsmål omkring kundens hjemmeside samt indsende rettelser til ændring af tekster og billeder på eksisterende sider. Det fremgår af hjemmesiden hvad der er inkluderet i servicepakken.

8.2 Skal Slax Digital ApS hjælpe kunden med at ændre tekster og billeder på eksisterende sider, skal kunden fremsende rettelserne til Slax Digital ApS på mail med det nye materiale. Slax Digital ApS ændrer ikke i hjemmesidens opsætning, indstillinger, layout, menu struktur eller opretter nye sider. Ændring og oprettelse af produkter og produktkategorier er ej heller inkluderet. Udelukkende rettelser på eksisterende sider.

8.3 Opdatering af plugins, WordPress og temaer opdateres jævnligt til seneste tilgængelig version, så længe der ikke opstår kompatibilitet problemer. Såfremt en opdatering af et plugin ikke er kompatibelt med den resterende hjemmeside, opdateres den derfor ikke.

8.4 Slax Digital ApS bestræber sig altid på, at afhjælpe eventuelle problemer samt at vejlede kunden med kundens hjemmeside, men det primære ansvar for hjemmesiden er altid kundens.

8.5 Slax Digital ApS bestræber sig på at udbedre eventuelle fejl forårsaget af kunden eller eventuel hacking på hjemmesiden, men er ikke forpligtet hertil. Udbedring af fejl forårsaget af kunden faktureres særskilt.

9. Online markedsføring
9.1 Slax Digital ApS bistår ikke kunden med hjælp til løbende annoncering på internettet ved brug af værktøjerne Google Adwords, sociale medier og søgemaskineoptimering. Slax Digital tilbyder – som et tilkøb – at gøre kundens hjemmeside klar til online annoncering. Dette sker ved opsætning af fx Facebook pixel, Google Analytics mm.

10. Betaling
10.1 Alle oplyste priser er angivet i danske kroner og eksklusiv moms.

10.2 Faktura vil blive faktureret med 8 dages betalingsfrist.

10.3 Betaling for Slax Digital ApS ydelser i forbindelse med hjemmeside eller webshop sker i to rater:
Første halvdel forefalder til betaling ved igangsættelse af projektet.
Anden halvdel forefalder til betaling ved overdragelse af hjemmesiden eller den nominerede tid. Se pkt. 4.1 og 4.2.

10.4 Der vil ved opgaver såsom grafik, webudvikling, marketingpakken, ekstra funktioner mm. blive faktureret ved opgavens start.

10.5 Betaling af løbende samarbejdsaftaler skal forudbetales jf. pkt.11.2

10.6 Alt arbejde fra Slax Digital ApS vil først blive igangsat, når betaling for arbejdet er modtaget.

10.7 Har kunden indgået en serviceaftlale med Sla Digital ApS faktureres der for en måned af gangen. Det gælder også hosting, hvis det er knyttet på aftalen. Genaktivering af disse aftaler faktureres et engangsbeløb på 2.500 kr. ex moms.

10.8 Ekstra arbejde faktureres ved 700 DKK + moms pr. time.

10.9 Såfremt der ikke sker rettidig betaling, vil der blive fremsendt en rykker, hvorved der pålægges et rykkergebyr på kr. 100,00 pr. rykker samt en rentetilskrivning på 2% pr. påbegyndt måned. Herefter sker sædvanlig inddrivelse af fordringen efter inkassolovgivningens regler.

11. Bindingsperiode samt opsigelse
11.1 Der er som udgangspunkt ingen bindingsperiode for de løbende samarbejdsaftaler, dog bindes kunden for den forudbetalte periode jf. pkt. 10.7

11.2 Enhver samarbejdsaftale kan frit opsiges af begge parter skriftligt med 1 måneds varsel til den første hverdag i en måned, der ikke er dagen før en helligdag, eller med en 1. måneds varsel frem til ny betalingsperiode jf. pkt. 10.7 og 11.1.

11.3 Opsigelse skal ske skriftligt til kontakt@slaxdigital.dk for frigørende virkning.

12. Andet
12.1 Slax Digital ApS er berettiget til at bruge et projekt som reference og til salgsmateriale.

13. Ændringer
13.1 Slax Digital ApS er berettiget til at ændre i forretningsbetingelserne såfremt, at der opstår ændringer i markedsforhold eller andet. Såfremt betingelserne ændres vil kunden blive informeret om dette, hvor de inden for en tidsperiode på 20 dage har mulighed for, at opsige inden de nye betingelser træder i kraft. Såfremt kunden ikke opsiger samarbejdet inden for tidsperioden fortsættes aftalen med de nye forretningsbetingelser.

14. Force majeure
14.1 Hverken Slax Digital ApS eller kunden skal i henhold til nærværende betingelser anses for ansvarlige over for den anden part, for så vidt angår forhold, der ligger uden for partens kontrol, og som parten ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning og ej heller burde have indgået eller overvundet, herunder nøglepersoners sygdom eller død.

15. Værneting
15.1 Eventuelle tvister og uoverensstemmelser vil blive afgjort efter dansk ret med værneting i Aarhus Byret.

1. marts 2020